Het nieuwe pachtdecreet is moderner, transparanter en aangepast aan de maatschappelijke standaarden van 2023 en de toekomst. Toch blijft het technisch en complex. “Het was zoeken naar een goed evenwicht om de tegengestelde belangen te behartigen. Zowel de landbouworganisaties als de eigenaars hebben hun steentje bijgedragen om tot een compromis te komen. Daarvoor willen we hen uitdrukkelijk danken. En zo zijn we er ook politiek in geslaagd om een verouderde wetgeving grondig te hervormen”, aldus Coudyser. 

Vier belangrijke principes

De N-VA schoof vier belangrijke principes naar voor tijdens de onderhandelingen: 

  1. Anno 2023 moeten schriftelijke contracten de norm zijn, niet enkel voor nieuwe pachten maar ook voor bestaande overeenkomsten. Dat verhoogt de transparantie en de duidelijkheid voor beide partijen. 
  2. Betere transparantie komt er ook door een digitaal loket van het Departement Landbouw en Visserij waarbij de eigenaar zelf de gegevens van de percelen waarvan hij eigenaar is, kan opzoeken. 
  3. Het decreet biedt een beter evenwicht tussen de rechten en plichten van pachters en verpachters. Loopbaanpacht, waarbij eigenaars jonge landbouwers op lange termijn zekerheid geven, blijft mogelijk. Er wordt een nieuwe mogelijkheid gecreëerd om in een pachtcontract op te nemen dat de grond pachtvrij verkocht kan worden na 18 jaar. Dit zal ervoor zorgen dat meer eigenaars gronden ter beschikking willen stellen omdat ze niet meer het gevoel hebben dat ze hun grond voor eeuwig en altijd kwijt zijn. Daarnaast wordt de opzeg van een gepensioneerde pachter gefaciliteerd, waarbij de bewijslast komt te liggen bij de pachter. 
  4. We voorzien de mogelijkheid om pacht op te zeggen om bos- of natuurdoelstellingen te halen, maar bewaken daarbij tegelijkertijd ook de rechtszekerheid van de landbouwer met een leefbaarheidstoets. 

“Uiteraard moet er hard verder gewerkt worden aan andere manieren om toegang tot grond te verbeteren. Met een pachtdecreet los je niet alle problemen op. Maar dit hervormd decreet is alvast een belangrijke stap vooruit”, besluit Coudyser. 

Onderwerpen