Er heerst een groot déjà vu gevoel over dit witboek omdat de aanbevelingen grotendeels gelijklopend zijn met deze die geformuleerd werden in een eerder uitgevoerd onderzoek uit 2013. Ook dit onderzoek was er een naar alternatieve financiering voor de kunstensector. Daaruit kwamen onder andere ook de gelijklopende aanbevelingen zoals het beter bekend maken van bestaande financieringsinstrumenten; het wegwerken van de drempels naar die bestaande financieringsinstrumenten en de idee om microkredieten te voorzien, was ook al een idee vanuit 2013.

Wat betreft aanvullende financiering blijkt dat er binnen de cultuursector twee bekommernissen zijn. Een eerste grootste bekommernis is dat men nog steeds sterk vreest dat aanvullende financieringsvormen eigenlijk alternatieve financieringsvormen zullen zijn en instellingen of organisaties die erin slagen om veel ‘bijkomende’ middelen in te zamelen, hiervoor afgestraft zullen worden door een vermindering van hun overheidssubsidie.  Een tweede bekommernis is eerder praktisch van aard en is dat veel organisaties en instellingen er eenvoudigweg nog maar weinig kaas van gegeten hebben en dus met veel vragen zitten over hoe hiermee te beginnen.

N-VA is van oordeel dat een rijk en divers cultuur, kunsten en erfgoedlandschap niet kan bestaan zonder een gedegen basisfinanciering vanuit de overheid. Maar daarnaast hebben we er ook nooit een geheim van gemaakt dat wij een speerpunt willen maken van aanvullende financieringsvormen binnen de culturele sector.

“Hoewel er binnen de culturele sector nog wat koudwatervrees is ten aanzien van aanvullende financiering, zijn wij er als N-VA van overtuigd dat samenwerking tussen private investeerders, het bedrijfsleven en de culturele sector verder gestimuleerd kan én moet worden door instrumenten te voorzien om aanvullende financiering aan te boren. Bovendien is het voor onze partij geen of-of-verhaal, maar een en-en-verhaal. We erkennen de beperkingen van aanvullende financieringsvormen in sommige deelsectoren van de culturele sector. Daarom zeggen wij: aanvullende financieringsmogelijkheden naast een gedegen basisfinanciering vanuit de overheid”, aldus Cathy Coudyser.

Voor de N-VA is het belangrijk dat er een andere mindset gecreëerd wordt, maar dit gebeurt niet op een-twee-drie. Dat vergt wel enige tijd en aangehouden inspanningen. Er moeten ook een paar goede praktijkvoorbeelden ontstaan. Die kunnen dan een trigger zijn voor de rest van het culturele veld.