Sinds 2011 organiseren de Vlaamse en Nederlandse Regering tweejaarlijks een topontmoeting tussen beide minister-presidenten en een delegatie van collega-regeringsleden met het oog op het verbreden en verdiepen van die Vlaams-Nederlandse samenwerking op zoveel mogelijk terreinen.

Dinsdag 31 januari jl. ontving Nederlands minister-president Rutte de voltallige Vlaamse regering in Den Bosch. Ik polste vandaag bij Vlaams minister-president Jan Jambon naar de afspraken die tijdens deze zesde ministeriële topontmoeting zijn gemaakt.

Het meest tastbare resultaat is dat  er een juridische doorbraak is in het dossier van de estuaire vaart. De Vlaamse en Nederlandse regering sloten een princiepsakkoord over de concrete modaliteiten en voorwaarden voor versterkte binnenschepen om op de Westerschelde van de haven van Zeebrugge naar Antwerpen te kunnen varen. Dit maakt dat de verbreding en verdieping van het Schipdonkkanaal niet langer noodzakelijk is.

Ten tweede zijn de Vlaamse en Nederlandse regering overeengekomen om in 2023 opnieuw een gemeenschappelijke handelsmissie te organiseren om onder de gemeenschappelijke noemer Deltaregio handelscontracten binnen te halen. Vlaanderen en Nederland zijn wat dat betreft niet aan hun proefstuk toe want in het verleden werden al twee soortgelijke gezamenlijke handelsmissies georganiseerd, in 2013 (Texas) en laatst in 2015 (Atlanta).

Tenslotte is er afgesproken om de goede contacten en kennisuitwisseling die er rond tal van onderwerpen is tussen Vlaamse en Nederlandse partners te bestendigen en waar mogelijk deze nog verder uit te breiden. Vanuit gedeelde culturele belangen is bijvoorbeeld overeengekomen om de komende jaren vernieuwde aandacht te tonen voor samenwerking tussen het Vlaamse en Nederlandse theaterlandschap.

Ook versterkte Vlaams-Nederlandse contacten op parlementair niveau

“Als voorzitter van de Commissie Buitenlands Beleid wil ik graag mijn steentje bijdragen om de nauwe samenwerking die tussen Vlaanderen en Nederland de voorbije jaren is gegroeid op politiek en ambtelijk niveau aan te vullen met nauwere samenwerkingsbanden tussen het Vlaamse en Nederlandse parlement. Na een eerdere informele werklunch wordt nu op mijn initiatief een gemeenschappelijke parlementaire zitting voorzien op dinsdag 7 maart e.k. met leden van de Commissie Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van de Nederlandse Tweede Kamer," aldus Cathy Coudyser.