De voornaamste wijzigingen zijn:

  • De ‘eigen instellingen’ waar de Vlaamse overheid de inrichtende macht is (Kasteel van Gaasbeek, Roger Raveel Museum, KMSKA, MHKA, en Mu.Zee) krijgen een afzonderlijke ondersteuningsmethodiek zodat er nauwer kan afgestemd worden.  
  • De Vlaamse Regering selecteert eerstdaags enkele erfgoedorganisaties die dan een aanvraagdossier kunnen indienen en beoordeeld zullen worden door een internationale jury. Op basis daarvan kunnen ze de titel ‘Cultureel Erfgoedinstelling van de Vlaamse Gemeenschap’ worden.  Dit betekent dat ze excelleren op elk vlak, een collectie van internationaal niveau en internationale werking hebben en een voorbeeldfunctie uitoefenen voor onze andere musea en organisaties. De procedure is dus aangepast.
  • Collectiebeherende instellingen worden ingedeeld in twee categorieën: landelijk erkende met een werking relevant voor heel Vlaanderen of bovenlokaal erkend, met een werking van regionaal belang. Die indeling wordt nu permanent. In het decreet van 2017 moest dat vijfjaarlijks aangevraagd worden, met heel wat planlast tot gevolg.  Indien een regionaal museum doorgroeit, kan het wel een aanvraag indienen om “landelijk” ingedeeld te worden. De beoordelingscommissie zal bij de structurele werkingssubsidieronde dit dan beoordelen.  
  • Organisaties waar de cultureel-erfgoedwerking onderdeel is van een bredere kerntaak – bijvoorbeeld stadsarchieven of universiteitsbibliotheken – komen ook in aanmerking voor (aanvullende) werkingssubsidies.
  • Cultureel erfgoedtijdschriften komen in aanmerking voor werkingssubsidies.
  • De subsidieplafonds voor de bovenlokaal ingedeelde collectiebeherende organisaties verdwijnen.
  • Regionale cultureel-erfgoedprojecten die enkel basistaken van het erfgoedveld op zich nemen (vb. inventarisatie of digitaliseringsprojecten van erfgoedobjecten) komen in aanmerking voor projectsubsidies uit het cultureel erfgoeddecreet. Deze projecten komen niet in aanmerking bij het Bovenlokaal Cultuurdecreet omdat ze niet gericht zijn om samenwerking met andere beleidsdomeinen (kunsten, onderwijs, zorg...). Het zijn pure erfgoedprojecten.