Beleidsaanbevelingen voor groei van maricultuur in Vlaanderen

Door Cathy Coudyser op 21 december 2021, over deze onderwerpen: Vlaamse aquacultuur

Om duurzame, innovatieve groei van maricultuur in Vlaanderen te kunnen realiseren is nood aan een duidelijk en meer stimulerend regelgevend kader voor de sector. De Blauwe Cluster bracht daarop alle complexiteiten en hiaten in de wetgeving in kaart en formuleert een reeks concrete beleidsaanbevelingen. In opdracht van bevoegd Vlaams minister Hilde Crevits buigen kortdaags zowel de Strategische Stuurgroep Aquacultuur als Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij zich over deze nota. Breed gedragen gezamenlijke aanbevelingen kunnen dan desgewenst aanleiding geven tot bijpassende acties. Dat antwoordde minister Crevits vandaag in commissie. “Maricultuur is een sector met heel wat potentieel voor Vlaanderen. Het is nu de moment om er mits flankerend beleid mee voor te zorgen dat Vlaamse aquacultuurbedrijven de opgedane kennis op korte termijn kunnen valoriseren” aldus Cathy Coudyser.  

Op 2 juni 2021 nam het Vlaams Parlement een resolutie van mijn hand aan over de ontwikkeling van een duurzame en geïntegreerde aqua- en maricultuur in Vlaanderen. Cathy: “Daarin vraagt het Vlaams parlement aan de Vlaamse regering om de hiaten in de complexe regelgeving op te lijsten en eventuele hindernissen die ondernemers ondervinden bij het opzetten van economisch leefbare maricultuurprojecten in samenspraak met andere bestuursniveaus te verhelpen. Waar nodig moet er werk worden gemaakt van vereenvoudigde regelgeving.”

De Vlaamse speerpuntcluster De Blauwe Cluster – die de troeven van de Noordzee wil benutten voor de uitbouw voor een competitieve en duurzame blauwe economie in Vlaanderen – heeft recent hiervoor een eerste aanzet gedaan.

De cluster lijstte concrete knelpunten op die de maricultuur ervaart inzake Vlaamse én federale wetgeving die verhindert dat de sector kan doorgroeien en schuift mogelijke pistes naar voren om de hiaten in de complexe regelgeving aan te pakken en tegelijkertijd de randvoorwaarden voor maricultuurbedrijven gunstiger te maken:

  • De Blauwe Cluster meent dat de overheid moet voorzien in een werkbaar regelgevend kader voor proefprojecten dat toelaat dat de oogst van een aquacultuur pilootproject kan geconsumeerd worden (en niet hoeft vernietigd te worden zoals nu het geval is) en dat de infrastructuur van het proefproject kan in stand gehouden worden voor opschaling naar commerciële projecten.
  • Met oog op een gelijk speelveld acht de Blauwe Cluster het wenselijk om aan een studiebureau of kennisinstelling de opdracht toe te vertrouwen een benchmark studie uit te voeren van de wetgeving waaraan aquacultuurondernemingen in onze buurlanden moeten voldoen en input daaruit te sprokkelen voor bijsturing van de eigen wetgeving.
  • De Blauwe Cluster pleit ook voor de creatie van zgn. mariparks, een door de overheid bij wet aangewezen productiegebied voor aquacultuur waarvoor via een snel-traject vergunningen worden toegekend aan meerdere ondernemingen die er elk specifieke kweekmethoden en aquacultuurproducten kunnen realiseren. Deze mariparks dienen ingepland te worden in gebieden in de Belgische Noordzee die fysicochemisch en biologisch geschikt zijn voor het kweken van aquacultuurproducten. Indien deze hotspots voor maricultuur buiten de toegewezen zones in het huidige Marien Ruimtelijke Plan vallen, moet dit bij de volgende herziening van dit plan in overweging genomen worden.
  • De sector zou tot slot ook gebaat zijn bij een samenwerkingsakkoord waarbinnen de Vlaamse en federale bevoegdheden inzake aquacultuur op elkaar worden afgestemd en verduidelijkt, met inbegrip van een duidelijk engagement om de nodige middelen vrij te maken voor de groei van deze sector.

Het volledige rapport kan geraadpleegd worden via https://www.blauwecluster.be/sites/default/files/attachments/beleidsaanb...

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is