Brexit update rond visserij

Door Cathy Coudyser op 30 maart 2022, over deze onderwerpen: Visserij

Voor de opvang van de negatieve gevolgen in de Unie als gevolg van het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Unie werd op Europees niveau een eenmalig noodinstrument, Brexit Adjustment Reserve, opgericht. Met dit fonds van vijf miljard euro zal Europa de meest getroffen regio’s en sectoren ondersteuning bieden. Het zal onder meer worden ingezet om bedrijven te compenseren voor misgelopen omzet en financiële steun bieden voor het behoud van banen en opzetten van douane controles in havens.

Op 14 maart jl. raakte bekend dat de Europese Commissie na een eerste schijf bestemd voor Ierland, een tweede schijf van middelen uit het Brexit-noodfonds van 819,2 miljoen euro heeft goedgekeurd en dat deze middelen eind deze maand zal ter beschikking gesteld worden van twaalf EU-lidstaten. Ook België krijgt eerste middelen doorgestort, met name 119,9 miljoen euro.

Vlaams minister van Visserij Hilde Crevits verduidelijkte op mijn vraag dat van die 119,9 miljoen euro 27 miljoen euro geoormerkt is voor visserijgerelateerde projecten om een aantal acute noden op te vangen en om de negatieve gevolgen van de brexit voor de visserijsector om te zetten in de richting van een positieve transitie van de sector in post-brexit tijdperk.

De middelen zullen concreet worden aangewend voor de uitwerking van  volgende drie projecten:

  • testreizen: Om de administratieve en logistieke rompslomp die sedert de brexit gepaard gaat bij het transport van in Britse wateren gevangen vis naar de Vlaamse havens te verhelpen worden middelen vrijgemaakt voor de organisatie van een tiental testreizen waarbij zal worden nagegaan via welke nieuwe logistieke kanalen vis gevangen door onze Vlaamse vissers in Britse wateren snel naar onze havens kunnen teruggebracht worden voor verkoop in de Vlaamse veiling. Uit de zes testreizen die op heden al hebben plaatsgevonden is één route naar voren gekomen als meest haalbaar. De vier nog geplande testreizen hebben tot doel om de nog openstaande knelpunten weg te werken. Het departement Landbouw & Visserij zet daarnaast verder in op de individuele begeleiding van reders.
  • digitalisering: Ook wordt ingezet op bijkomende digitalisering, traceerbaarheid van de visserij en aquacultuurproducten en dataverzameling aan boord via de installatie van weegschalen, printers en scanners en brandstofefficiënte meters.
  • wetenschappelijk onderzoek: Om in de toekomstige onderhandelingen met Groot-Brittannië rond vissoorten tong en schol meer te kunnen wegen op de overeengekomen vangstquota zal bijkomend wetenschappelijk onderzoek rond deze twee vissoorten worden geïnitieerd.

Van zodra het Vlaamse bestedingsplan voor de visserijsector voor deze BAR-middelen finale goedkeuring van Europa heeft ontvangen (dit wordt binnen enkele weken verwacht), kunnen alle schakels uit de brede visserij- en aquacultuursector projectvoorstellen indienen bij VLAIO.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is