Akkoord over vernieuwd pachtdecreet

Door Cathy Coudyser op 10 november 2022, over deze onderwerpen: Landbouw, Pacht

De meerderheidspartijen in het Vlaams Parlement hebben een akkoord bereikt over de vernieuwing en modernisering van de pachtwet. De aanzet voor de hervorming gaf Vlaams Parlementslid Cathy Coudyser (N-VA) anderhalf jaar geleden. “Op basis van mijn nota zijn we rond de onderhandelingstafel gaan zitten. Na intensieve onderhandelingen hebben we nu finaal een akkoord bereikt. Deze modernisering moet ook landbouw en natuur verzoenen”, zegt Coudyser.

De bestaande pachtwet dateert uit 1969 en is dus hopeloos verouderd. Ook tijdens de vorige legislatuur werd al gedebatteerd over een mogelijke hervorming. Onder impuls van Coudyser werd het debat deze legislatuur opnieuw aangevat én kwamen de meerderheidspartijen wel tot een compromis.

Een eerste belangrijke hervorming is de invoering van schriftelijke en eindige pachtcontracten, voor periodes van minimum 9 jaar. Na 18 jaar kan een eigenaar eenzijdig opzeggen mits dit uitdrukkelijk werd voorzien in de schriftelijke pachtovereenkomst. Loopbaanpachten van 27 jaar blijven ook bestaan om de rechtszekerheid van jonge landbouwers te bewaken.  Vandaag zijn pachtcontracten nog te vaak louter mondelinge overeenkomsten.

“Anno 2022 leg je bepaalde afspraken tussen contractanten zoals de naam en het adres van contractanten, de looptijd van het contract, kadastrale gegevens van het perceel en een plaatsbeschrijving best schriftelijk vast.  Dat zorgt voor meer transparantie en duidelijkheid. “Er worden daartoe modelformulieren uitgewerkt.  Niet enkel nieuwe pachtcontracten maar ook eigenaars en pachters die nu een mondeling contract hebben worden gestimuleerd om een schriftelijk contract op te maken.  We vertrouwen erop dat beide partijen samen aan tafel gaan en hun afspraken op papier zetten.  De partij die duidelijk weigert om over te gaan tot een schriftelijk contract, kan via de vrederechter een sanctie krijgen.  .  Op die manier maken we het instrument opnieuw aantrekkelijk voor eigenaars van gronden.  Wat dan onrechtstreeks ook de landbouwer die rechtszekerheid zoekt, ten goede komt.”, legt Coudyser uit.

Met het nieuwe pachtdecreet faciliteren we de toegang tot gronden voor jonge landbouwers.  We draaien de bewijslast om voor pensioenboeren. Een pensioengerechtigde boer zal aan de eigenaar moeten bewijzen dat hij geen pensioen geniet om de pacht te behouden.

Tenslotte wil Coudyser met het vernieuwde decreet ook landbouw verzoenen met natuur. “We voorzien de mogelijkheid om pacht op te zeggen om natuurdoelstellingen te halen, maar bewaken daarbij tegelijk ook de rechtszekerheid van de landbouwer met een leefbaarheidstoets. Die leefbaarheidstoets is afhankelijk van het gebied waar de grond gelegen is. Zo zal die toets zwaarder doorwegen in agrarisch gebied dan bij in groene bestemmingen zodat in agrarisch gebied de pachter beter beschermd wordt”, besluit Coudyser.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is